Scenic view of Tucson Arizona with mountains

View of the city of Tucson Arizona from the top of Sentinel Mountain